Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

https://sp1-klobuck.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Deklaracja dostępności sporządzona 2020-09-23. 

Poddana przeglądowi i aktualizacji 2023-01-16/2024-02-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23/2024-02-21

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-23

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada możliwość skalowania wielkości czcionek, aby umożliwić korzystanie osobom słabowidzącym, a także wersję wysokokontrastową dla osób z zaburzoną identyfikacją kolorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt przez sekretariat szkoły dzwoniąc na numer telefonu 34 317 27 93 lub przez email: sp_nr1_klobuck@onet.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 317 27 93.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Główne wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku  jest usytuowane od  ul. K.K. Baczyńskiego. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły są dwa wejścia boczne od strony ul. 11 Listopada i od strony boiska szkolnego oraz od strony sali gimnastycznej gdzie znajduje się bezpośredni dostęp do windy. W szkole znajduje się 7 wyjść ewakuacyjnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
  W budynku trzykondygnacyjnym jest winda, która umożliwia  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
   
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość po wcześniejszym umówieniu się rezerwacji miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacja o dostępności tłumacza migowego
  Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Sebyły w Kłobucku

ul. K.K. Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobucku

Tel. 34 317 27 93

e-mail:sp_nr1_klobuck@onet.eu

strona internetowa: sp1-klobuck.pl