Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSAŁAWA SEBYŁY W KŁOBUCKU

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły oraz w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły.

Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-16.00

 1. Świetlica szkolna organizuje zajęcia w grupach wychowawczych. Jednostka zajęć dostosowana jest do możliwości psychofizycznych dzieci i trwa 60 minut.
 2. Świetlica realizuje zadania wg. rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez dzieci pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań dzieci zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 3. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które corocznie wypełniają opiekunowie prawni dziecka.
 4. Z opieki świetlicy korzystają uczniowie czekający na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, po zakończonych lekcjach lub nieuczęszczający na lekcje religii (etyki). Uczniowie ci są ewidencjonowani na podstawie karty zgłoszeniowej do świetlicy.
 5. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 6. Uczeń po przybyciu do szkoły oraz po zakończonych zajęciach ma obowiązek niezwłocznie zgłosić się do świetlicy – nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy oraz gdy przebywa w szkole przed godziną 7.00 i po godzinie 16.00.
 7. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zapewniający dziecku pełne bezpieczeństwo, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub podane są w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez prawnych opiekunów.
 8. Uczeń może wychodzić ze świetlicy wyłącznie za zgodą nauczyciela- opiekuna świetlicy. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy, a uczeń zgłoszenia wychowawcy odebrania w celu odnotowania tego faktu w dzienniku. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia. Dopuszcza się informowanie telefoniczne wychowawcy świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy (rozmowa z prawnym opiekunem dziecka).                       W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego opiekunami, zostaje wszczęta odpowiednia procedura – powiadomienie Dyrektora Szkoły.
 9. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 10. W przypadku złego samopoczucia dziecka, nauczyciel informuje o tym rodzica, który ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze świetlicy.
 11. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 12. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy(za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice).
 13. Za zniszczone lub zgubione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności( telefonów komórkowych, zabawek elektronicznych itp rzeczy).
 14. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy rodzice nie przestrzegają regulaminu świetlicy, dziecko nie może być objęte opieką świetlicową.