Zasady kształcenia na odległość

Zasady pracy i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

§1

 1. Realizacja zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zwanego innym sposobem kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku odbywa się za pośrednictwem:

 1. dziennika elektronicznego,
 2. aplikacji TEAMS
 3. służbowej poczty e-mail,
 4. programów i platform umożliwiających podejmowanie działań

edukacyjnych,

 1. stron internetowych jednostek podległych ministrowi właściwemu

do spraw oświaty i wychowania lub przez niego nadzorowanych, w

tym na stronach internetowych Centralnej komisji Egzaminacyjnej i

okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 1. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i

radiofonii.

 1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku wykorzystuje się systemowe rozwiązanie w zakresie zdalnego nauczania w postaci usługi Office365.

§2

 1. Zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość realizowane są w szczególności:

 1. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
 2. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem,
 3. przez informowanie rodziców uczniów klas I-III, IV-VIII o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć danej klasy zgodnie z ramowym planem nauczania danej klasy

§3

 1. Nadzór nad realizacją tygodniowego zakresu treści nauczania odbywa się poprzez monitorowanie i kontrolę dziennika elektronicznego poszczególnych klas oraz dzienników innych zajęć oraz analizę metod i technik kształcenia na podstawie informacji przesłanych przez nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Nauczyciele obowiązani są do wpisywania tematów lekcji w e-dzienniku w godzinach zgodnych z czasem rozpoczęcia zajęć w poszczególnych oddziałach i przesyłania materiałów za pośrednictwem dziennika elektronicznego nie później niż do zakończenia zajęć z daną klasą.
 3. W przypadku prowadzenia zajęć online informacje o godzinie spotkania należy również przekazać za pośrednictwem e-dziennika.

§4

 1. Nauczyciel w tygodniowym zakresie treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględnia w szczególności:

 1. Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. Możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 6. Ilość godzin, prac domowych i testów dla poszczególnych klas (załącznik nr 2)
 7. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na odległość zajęcia online w czasie rzeczywistym prowadzone są z wykorzystaniem poniższych metod pracy zdalnej:

– metody synchronicznej – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,

– asynchronicznie – w różnym czasie,

– w ramach łączenia pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia na zajęciach jest:

a) obecność na zajęciach w czasie rzeczywistym,

b) przesłanie informacji/pracy potwierdzającej zapoznanie się z zagadnieniami otrzymanymi od nauczyciela prowadzącego zajęcia w czasie odroczonym.

 1. Nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych jest usprawiedliwiana przez rodzica/prawnego opiekuna w ciągu tygodnia za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub innych środków komunikacji elektronicznej.

§5

 1. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
 2. W przypadku braku odpowiedniego dostępu ucznia do sprzętu i Internetu nauczyciele przesyłają dla niego materiał do zajęć drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły. Uczeń ze szkoły odbiera zagadnienia w formie papierowej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Materiały zwrotne w formie papierowej uczeń przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia za pośrednictwem szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 3. Dyrektor jednostki systemu oświaty po uzyskaniu zgody organu prowadzącego użycza sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

§6

 1. Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez:

 1. Systematyczne sprawdzanie materiałów przekazywanych przez ucznia nauczycielowi w formie elektronicznej;
 2. Na bieżąco podczas pracy online lub z zastosowaniem innych metod komunikacji;
 3. Analizę wyników zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (formy: on-line, inne metody komunikacji).
 4. W czasie kształcenia na odległość postępy edukacyjne uczniów podlegają ocenianiu. W ocenianiu mają zastosowanie regulacje zawarte w Rozdziale VIII Statutu Szkoły z wyłączeniem zapisów wynikających z ograniczenia funkcjonowania jednostki.

§7

 1. Informowanie uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej;
 2. Nauczyciele podają do wiadomości rodziców i uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego godziny konsultacji. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Minimalny wymiar konsultacji to 2 godziny tygodniowo.

§8

 1. Realizacja zadań szkoły dokumentowana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz materiałów archiwizowanych przez nauczycieli.
 2. Wskazuje się następujące źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać:

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna,
 2. Centralna komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 3. Publiczna telewizja i radiofonia,
 4. Materiały wskazane/udostępnione przez nauczycieli.

§9

 1. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala wraz z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów i w razie potrzeby dokonuje zmian.
 2. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz w razie potrzeby dokonuje zmian.

§10

 1. W przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną:

 1. Nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą zajęcia z uczniami w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem § 4 pkt. 1,3,4.

 1. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują ćwiczenia możliwe do wykonania przez uczniów w warunkach domowych (ćwiczenia powinny wspomagać higienę pracy umysłowej i zachęcać uczniów do aktywności fizycznej).
 2. Nauczyciele wspomagający monitorują pracę swoich uczniów, pozostają w stałym kontakcie z uczniem i jego rodzicem oraz innymi nauczycielami.
 3. Pedagodzy szkolni zgodnie z obowiązującymi przepisami we współpracy z wychowawcami monitorują pracę uczniów i udzielają rodzicom wsparcia. Prowadzą porady i konsultacje w zakresie zgłaszanych przez rodziców i uczniów problemów.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopeda, nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze) oraz nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne przygotowują i przekazują uczniom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje jak te ćwiczenia wykonywać, aby osiągnąć założone cele. Ćwiczenia należy dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka, pamiętając, aby były możliwe do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie. WW. nauczyciele prowadzą z uczniami także zajęcia w czasie rzeczywistym. Nauczyciel bibliotekarz:

 • zamieszcza materiały o ciekawych lekturach, ćwiczeniach związanych z lekturami, książkach audio, itp. na szkolnej stronie internetowej w zakładce Strefa ucznia – Biblioteka,
 • ustala terminy konsultacji i przekazują je za pośrednictwem e-dziennika uczniom i rodzicom,
 • w ramach konsultacji świadczy pomoc uczniom w zakresie odrabiania pracy domowej zgodnie ze swoimi kwalifikacjami,
 • udostępnia zbiory biblioteczne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MEN i MZ,
 • wykonuje inne obowiązki zlecone przez dyrektora.

 1. Wychowawcy świetlicy:

 • zamieszczają materiały zgodne z planem pracy świetlicy na szkolnej stronie internetowej w zakładce Strefa ucznia-Rozwijanie kreatywności do wykorzystania przez uczniów w czasie wolnym,
 • ustalają terminy konsultacji i przekazują je za pośrednictwem e-dziennika uczniom i rodzicom,
 • w ramach konsultacji świadczą pomoc uczniom w zakresie odrabiania pracy domowej zgodnie ze swoimi kwalifikacjami,
 • wykonują inne obowiązki zlecone przez dyrektora.

 1. Wychowawcy koordynują działalność nauczycieli uczących w danej klasie i kontaktują się z uczniami w sprawie nauczania i ewentualnych problemów.

§11

 1. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 2. Organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

§12

 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 2. Dyrektor jednostki systemu oświaty może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności opiekuńczo-wychowawczej uwzględniając:

 1. ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania
 2. realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć
 3. możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 2. Dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć, o których mowa w ust.2, na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań mając na uwadze, że zajęcia te realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

§13

 1. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala następujące zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia:

 1. bieżące dokumentowanie podejmowanych działań w dzienniku elektronicznym,
 2. prowadzenie zajęć przez nauczyciela przy wykorzystaniu narzędzi oraz metod i technik informatycznych przeznaczonych do zdalnego nauczania, które zostały przyjęte w szkole do komunikowania się z uczniami w czasie rzeczywistym oraz odroczonym,
 3. W przypadku uczniów klas I-III informowanie rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu oraz prowadzenie zajęć przez nauczyciela przy wykorzystaniu narzędzi oraz metod i technik informatycznych przeznaczonych do zdalnego nauczania, które zostały przyjęte w szkole do komunikowania się z uczniami w czasie rzeczywistym oraz odroczonym,
 4. kontakty z rodzicami i uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych środków komunikacji,
 5. gromadzenie i archiwizacja materiałów przekazywanych uczniom i otrzymanych od ucznia,
 6. tygodniowe zestawienie pracy z uczniem w postaci zbiorczej tabeli uzupełniane na bieżąco i przesyłane na adres mailowy szkoły w każdy piątek zgodnie z załącznikiem nr 1 do koncepcji,
 7. bieżące wykonywanie zadań powierzonych przez dyrektora.

§14

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego

 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo Wicedyrektor Szkoły.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.
 3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 61 Statutu szkoły według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem ust. 15.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 9. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 63 Statutu szkoły.
 10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§15

Warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalania rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalania oceny

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. W skład komisji dotyczącej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Z posiedzenia komisji dotyczącej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która w kl. IV – VIII może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę

§16

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 10. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo Wicedyrektor Szkoły.
 2. Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej oddziału.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 6. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§17

 1. Egzaminy, o których mowa w § 14-16 można przeprowadzić:
  1. Na terenie szkoły w warunkach wzmożonej ostrożności z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: w zdezynfekowanej odpowiednio dużej sali, tak aby zdający i członkowie komisji znajdowali się w odległości min. 2 m od siebie. Stolik i krzesła ucznia i komisji egzaminacyjnej muszą być zdezynfekowane i na każdym stoliku powinien się znajdować pojemnik z płynem dezynfekującym. Uczeń i członkowie komisji mogą mieć rękawiczki oraz muszą mieć maseczki w czasie rozmów. Na czas rozwiązywania przez ucznia zadań mogą mieć zdjęte, albo:
  2. W przypadku nasilającej się epidemii COVID 19 dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu on-line przy zachowanym składzie komisji.
   1. Egzamin przeprowadza się w jednej ze wskazanych form: pisemnej, ustnej, wykonanie zadania praktycznego. Decyzję podejmuje komisja, która będzie przeprowadzała egzamin biorąc pod uwagę specyfikę zajęć oraz możliwości stosowanych narzędzi do pracy zdalnej.
   2. Egzamin przeprowadza się zdalnie, za pomocą narzędzi służących do prowadzenia w szkole zajęć on-line.
   3. Komisja ustala formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzi, za pomocą których egzamin będzie przeprowadzony oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu.

§18

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§19

 1. Na czas wprowadzenia pracy zdalnej w tym prowadzenia kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, została opracowana „Procedura bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej”, stanowiącą załącznik nr 3 do koncepcji.
 2. Do przestrzegania „Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły