Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 –procedury obowiązujące w trakcie kształcenia stacjonarnego


§1

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest:

1.  Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom, rodzicom i interesantom przebywającym na terenie szkoły.

2.  Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, interesanci.

3.  Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły.

4.  Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych.

§2

Ogólne zasady bezpieczeństwa / pracownicy / interesanci/

1.  Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.  Pracę w placówce wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3.  Uczniowie nie przemieszczają się między kondygnacjami z wyjątkiem dzieci  korzystających z obiadów, przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć edukacyjnych.

4.  Na terenie szkoły ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy  uczniami.

5.  Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.

6.  Przestrzegane jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

7.  Przy wejściu głównym, wejściach bocznych  i w miejscach ogólnie dostępnych zamieszcza się numery telefonu: stacji sanitarno –epidemiologicznej, kuratorium oświaty, organu prowadzącego placówkę, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

8.  Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściach do szkoły, na korytarzach oraz w salach i toaletach.

9.  Z użycia wyłączony jest sprzęt, którego nie można wyczyścić z użyciem detergentu lub zdezynfekować po każdorazowym użyciu.

10.Dzieci i młodzież informowani są o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie higieny oraz o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

11.Pracownicy/nauczyciele bezwzględnie przy każdym wejściu na teren szkoły ,w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w szkole.

12. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

13. W celu ograniczenia wejścia osób z zewnątrz do szkoły, interesanci mogą pozostawić dokumenty w skrzynce podawczej umieszczonej na korytarzu szkoły.

14. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w sekretariacie szkoły interesant

      a)   Informuje o przyczynie wizyty woźną, podaje swoje imię i nazwisko,

      b)   bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk,

      c)   podaje dyżurującemu przy wejściu pracownikowi obsługi cel przybycia, korzysta z maseczki / przyłbicy oraz rękawiczek.

15. Dyżurujący pracownik obsługi kieruje interesanta do sekretariatu szkoły.

16. Do sekretariatu szkoły wchodzi się pojedynczo.

§3

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania ucznia

1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie prawni mają ograniczony dostęp do wejścia na teren budynku szkoły.

2. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do podmiotu.

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów mają zachować dystan społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 1,5 metra

6. Rodzice i opiekunowie uczniów klas I-III  mogą wchodzić z dzieckiem (jeden rodzic/opiekun) do szatni ,z zachowaniem odstępu 1,5 metra, przy czym należy rygorystyczni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (przede wszystkim osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazow lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

8. W szkole wskazano sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami ucznia. Kontakt ten możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail i numer telefonu wskazany przez rodzica.

§4

Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom przebywającym w placówce, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do:

a)  przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego –bez objawów chorobowych,

b)  przekazania informacji o stanie jego zdrowia, w tym objawów alergii,

c)  zaniechania posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi oświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.

d) przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem lub je dezynfekowało, nie podawało ręki na powitanie,

e) zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania i kasłania.

f) natychmiastowego odebrania telefonu z placówki,

g) natychmiastowego odbioru dziecka na wezwanie.

2. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów choroby zakaźnej rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora.

§5

Organizacja zajęć w szkole

1.  Do szkoły może być przyjęte tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.  Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły, gdyż utrudniają ona prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

3.  Uczniowie poszczególnych oddziałów przyporządkowani są do określonej sali lekcyjnej, w  której prowadzone są dla nich wszystkie zajęcia danego dnia, z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

4.  Nauczyciele sprawujący dyżury dbają o to, aby uczniowie nie przemieszczali się bez potrzeby poza wyznaczone strefy przebywania podczas przerw. Uczniowie klas IV-VIII podczas przerw osłaniają usta i nos

5.  W przypadku konieczności skorzystania z pracowni fizyczno-chemicznej oraz przyrodniczej w pierwszym półroczu nauczyciele zgłaszają ten fakt dyrektorowi z tygodniowym wyprzedzeniem w celu zmiany przydziału sal dla danego oddziału konkretnego dnia.

6.  W celu zachowania dystansu społecznego między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczenie gromadzenia się uczniów, wyznaczono różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych oddziałów do szkoły.

7.  W roku szkolnym 2020/2021 nie organizuje się zajęć z udziałem osób nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówce.

8.  Sala, w której przebywają uczniowie pozbawiona jest przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane po każdorazowym użyciu.

9.  W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów.

10. Podczas zajęć wychowania fizycznego ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni się wymieniać przyborami szkolnymi między sobą.

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

13. Sale lekcyjne wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący (sala nr 5).

15. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik powiadamia rodziców/opiekunów konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

16. W wyznaczonych miejscach na terenie budynku zapewnia się specjalnie zamykane opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok koszy lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej”.

17. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

18. W klasach IV-VIII uczniowie spędzają przerwy na korytarzach w pobliżu sali, w której mają zajęcia.

19. W miarę możliwości i warunków atmosferycznych uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi

20. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć podlega regularnemu czyszczeniu zużyciem detergentu lub dezynfekcji.

§6

Organizacja zajęć opiekuńczo –wychowawczych

1.  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach 6:45 –16:15.

2.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w  świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady dystans społecznego. W razie potrzeby na zajęcia świetlicowe mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

3. W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

4.  Uczniowie wchodzący i przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do zachowani bezpiecznego dystansu społecznego.

5.  Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do świetlicy szkolnej zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

6.  Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku w świetlicy szkolnej lub w tornistrze.

7.  W świetlicy uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą

§7

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

1. Na zajęciach może przebywać jeden uczestnik.

2. Nauczyciele lub inne osoby prowadzące zajęcia informują dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci.

4. Gdy sytuacja będzie tego wymagać, osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia informują dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

§8

Organizacja konsultacji w szkole

1.  W szkole organizowane będą konsultacje dla rodziców. Ich organizacja i warunki uzależnione są od wytycznych MEN, MZ i GIS.

§9

Biblioteka

1.  Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej(maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, osłona plexi) i preparatów do dezynfekcji rąk.

2.  Zaleca się wietrzenie pomieszczenia, w którym znajduje się biblioteka.

3.  Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy podczas kontaktu z interesantami oraz rękawic ochronnych podczas udostępniania księgozbioru.

4. Nauczyciel bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.

5. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły.

7. W widocznym miejscu, przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie, mogących korzystać z biblioteki szkolnej i harmonogram wypożyczania książek.

8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

§10

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

2. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły muszą zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne oraz mieć zakryte usta i nos.

3. Pracownicy obsługi sprzątają pomieszczenia oraz w miarę potrzeb dezynfekują ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe ( poręcze, klamki, wyłączniki) i powierzchnie płaskie (blaty w salach i na jadalni, poręcze -oparcia krzeseł) oraz toalety – czynności te wpisują w kartę monitoringu.

4. Dyrektor/ wicedyrektor prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, \   włączników. W tym celu prowadzona jest : „Karta monitorowania codziennych prac porządkowych”.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są zobowiązani do zapoznania się z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich zalecanych środków ostrożności.

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje (plakaty).

7. Zużyte środki ochrony wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.

§11

Żywienie

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności:

a) pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowania odległości stanowisk pracy (co najmniej 1, 5 m),

b) pracownicy kuchni stosują środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów,

c) każdy pracownik dba o utrzymanie wysokiej higieny, dokonuje mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego ,naczyń stołowych oraz sztućców,

d)odpady materiałów służących do dezynfekcji oraz zbędne opakowania niezwłocznie po dokonaniu dezynfekcji wyrzucane są specjalne wyznaczonego zamkniętego kosza.

Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”,

e) pracownicy wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się poza kuchnią.

2.  Zapewnia się spożywanie posiłków dwóch osób przy jednym stoliku.

3.  Pracownik kuchni wydając posiłek, podaje dziecku sztućce.

4.  Spożywanie posiłków odbywa się w systemie zmianowym celem zachowania bezpiecznej odległości przy stolikach.

5. Pracownik kuchni dokonuje dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł w jadalni po każdej grupie.

6. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.

§12

Pracownicy

1.  Dyrektor zapewnia:

 • sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole,
 • płyn do dezynfekcji rąk a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla pracowników szkoły do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby,
 • plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem,
 • pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk,
 • pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom szkoły jak i rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły.

2. Dyrektor:

 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły,
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi,
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

3. Każdy pracownik/ nauczyciel szkoły zobowiązany jest:

a) postępować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w związku z Covid-19

b) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

– regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem    dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych,

– kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

– unikania skupisk ludzi,

-. unikania dotykania oczu, nosa i ust,

– unikania kontaktu z osobami, które źle się czują

c) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły,

d) informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę zakaźną u ucznia,

e) do zachowania dystansu społecznego,

f) do unikania organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

4. Pracownicy obsługi przebywają w wyznaczonych pomieszczeniach.

5. Pracownicy administracji i obsługi w szkole:

a)  noszą osłonę nosa i ust ewentualnie przyłbicę w przypadku braku zapewnienia dystansu społecznego podczas bezpośredniego kontaktu z osobą z zewnątrz,

b)  zachowują bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu ( minimum 1,5 m),

c)  zachowują bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m),

d)  jak najczęściej wietrzą pomieszczenia, w których pracują.

 6. Pracownicy obsługi w szkole:

a)  kierują dzieci do wyznaczonych sal zajęć

b)  pracują w rękawiczkach,

c)  myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.,

d)  dezynfekują toalety –na bieżąco, i po każdym dniu pracy szkoły,

e)  w przypadku skorzystania z sali gimnastycznej myją i dezynfekują używany sprzęt sportowy oraz podłogę,

f)  po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 • ciągi komunikacyjne –myją,
 • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do  placówki, szafki, kurki przy kranach –myją i dezynfekują,
 • sprzęt wykorzystywany na boisku –myją/ dezynfekują,
 • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.

g)  przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego.

7. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

a) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć –objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp,

b) w klasach I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.,

c) sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw,

d) edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły,

e) dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem,

f) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia –przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć

g) dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z drugiej grupy,

h) ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,

i) dbają o to, by uczniowie w ramach grupy nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze, j)zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m)wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowy koszy znajdujących się w łazienkach,

j) utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość.

8.Woźna:

a) pełni dyżur przy wejściu do szkoły,

b) dba o to, by uczniowie / pracownicy/ interesanci dezynfekowali ręce przy wejściu do szkoły zgodnie z instrukcją zamieszczoną w widocznym miejscu zachowując przy tym dystans społeczny co najmniej 1,5 metra,

c) wpuszcza na teren placówki osoby, o których mowa § 2 niniejszej procedury.

§13

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.  Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.  W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane są rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).

3.  W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

4.  W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy zapewniając min. 2 m odległości od innych osób– służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie(sala nr 5).

5.  Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

6.  Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie –telefonicznie z rodzicem/ opiekunem dziecka wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

7.  Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

8.  Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a pomieszczenie, w którym przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane.

9.  Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa –przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

10.Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

11. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

12.W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.

13. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.

14. O wystąpieniu objawów chorobowych powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno- epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

15. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

16. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu –zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

17. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

19. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

20.Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

21.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

22.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

23.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

24.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

25.Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady

§14

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. K.K. Baczyńskiego 2, 42 –100 Kłobuck, tel.: 34 317 27 93, e-mail: sp1-klobuck.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kłobucku.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.                                

6.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemiiCOVID-19

Leave a reply