Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 od 1 marca 2022 roku.

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 od 1 marca 2022 roku.Podstawa prawna

Zasady przyjęć do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 • Zarządzenia Nr EK.0050.4.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 14 stycznia 2022 r.
  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 • Uchwały Nr 303/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja uczniów

do klasy I

na rok szkolny 2022/2023

od 1 marca 2022 r.

Zapraszamy do “Jedynki”