Stypendium szkolne

Stypendium szkolne


Szanowni Rodzice/Opiekunowie..

Pragnę Państwu przekazać informację Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego w sprawie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć528 zł netto.

Wnioski o stypendium można składać w siedzibie Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Kłobucku ul. Zamkowa 12 (I piętro)

od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności:

1. dane ucznia,
2. załącznik do wniosku potwierdzający liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
3. zaświadczenie o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
a. zaświadczenie o wysokości dochodów (pomniejszone o podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne),
b. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
c. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
d. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
e. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
f. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych),

g. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna
h. odcinek renty/emerytury
i. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
j. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

Wnioski są dostępne w:

  • w sekretariacie szkoły
  • w CEA w Kłobucku ul. Zamkowa 12 ( I piętro),
  • na stronie BIP Gminy Kłobuck -bip.gminaklobuck.pl
  • stronie BIP CEA w Kłobucku -ceaklobuck.naszbip.pl
  • w załączniku poniżej

Osoby zainteresowane stypendium prosimy o składanie wniosków w Centrum Ekonomiczno Administracyjnym w Kłobucku ul. Zamkowa 12 ( I piętro).

W razie potrzeby Dyrektor szkoły oraz pedagog szkolny chętnie udzielą dodatkowych informacji, a także służą pomocą w wypełnieniu lub przygotowaniu wniosku.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły Anna Kępczyńska