Procedury funkcjonowania uczniów w świetlicy szkolnej w czasie epidemii z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń MEN, MZ i GIS.


                                                   

1.Przed wejściem do świetlicy szkolnej uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk. Płyny   dezynfekcyjne będą dostępne w wyznaczonych miejscach w świetlicy.

2.Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej korzystają tylko i wyłącznie ze swoich przyborów (kredki ,długopisy, nożyczki).

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

3. W miarę korzystnych warunków pogodowych zajęcia będą się odbywały na świeżym powietrzu.

4.Używanie zabawek typu klocki, skakanki, piłki, krążki do klas będzie się odbywało pod nadzorem wychowawców świetlicy ( po zakończeniu zabawy sprzęt zostanie zdezynfekowany).

5. Zajęcia świetlicowe będą sie odbywały z zachowaniem wymaganego bezpiecznego dystansu.

6. Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej niż 45 minut.

7. Grupy świetlicowe w miarę możliwości będą odpowiadały zespołom klasowym i będą pod opieką jednego wychowawcy.

8.Rodzic ( opiekun) odbiera dziecko ze świetlicy korzystając z wejścia bocznego ( od strony parkingu). Przed odbiorem dziecka konieczne jest zgłoszenie telefoniczne do pełniącego dyżur wychowawcy świetlicy , który przyprowadzi dziecko .Godziny i numery telefonów udostępnione będą na stronie internetowej szkoły.

9.Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.

Leave a reply