Regulamin stołówki szkolnej


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na terenie szkoły i stronie internetowej.

§ 3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

opłata za jeden posiłek dla ucznia – ………3.40. zł,

 1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4.
Wnoszenie opłat za posiłki

 1. Opłaty za obiady w danym miesiącu należy wpłacać na konto szkoły:

                           61 8248 0002 1000 0000 0996 0001

wpisując dane dziecka – imię i nazwisko, klasę i miesiąc

 1. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, w nieprzekraczalnym terminie, do 25  dnia miesiąca za który opłata jest wnoszona.
 2. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane dni wnosi się z góry do 25 dnia miesiąca za który opłata jest wnoszona.
 3.  W przypadku wystąpienia nadpłat z tytułu opłaty za żywienie będą one zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

§ 6.
Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Nieobecność ucznia  korzystającego  ze stołówki szkolnej należy zgłosić telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00 pod numer 607 274 012.
 2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
 3. W przypadku nieuzasadnionej lub nie zgłoszonej nieobecności na posiłku uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.(uczeń nie je bo nie lubi).
 4. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić pisemnie do świetlicy szkolnej( co najmniej 5 dni przed terminem rezygnacji) w innym przypadku rodzic będzie musiał ponieść koszty przygotowanych posiłków.

§ 7.
Zasady zachowania na stołówce

 1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
 2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.
 3. W stołówce obowiązuje cisza.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

 Zapoznałem się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z obowiązującą stawką i w ustalonym terminie.

…………………………………………                                                  …………………………………….

          (data)                                                                  (podpis rodzica/opiekuna)

Leave a reply