Regulamin świetlicy szkolnej


Regulamin świetlicy

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

            Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45-16.15

 1. Świetlica szkolna organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Jednostka zajęć dostosowana jest do możliwości psychofizycznych dzieci.
 3. Świetlica realizuje zadania wg. rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy.
 4. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które corocznie wypełniają opiekunowie prawni dziecka.
 1. Z opieki świetlicy korzystają uczniowie czekający na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, po zakończonych lekcjach lub nieuczęszczający na lekcje religii (etyki). Uczniowie ci są ewidencjonowani na podstawie karty zgłoszeniowej do świetlicy.
 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 3. Uczeń po przybyciu do szkoły oraz po zakończonych zajęciach ma obowiązek niezwłocznie zgłosić się do świetlicy- nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy oraz gdy przebywa w szkole przed godziną 6.45 i po godzinie 16.15.
 4. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zapewniający dziecku pełne bezpieczeństwo, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub podane są w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez prawnych opiekunów.
 5. Uczeń może wychodzić ze świetlicy wyłącznie za zgodą nauczyciela- opiekuna świetlicy. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy, a uczeń zgłoszenia wychowawcy odebrania w celu odnotowania tego faktu w dzienniku . 

Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

Nie dopuszcza się informowania telefonicznego wychowawcy świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy.

W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego opiekunami, zostaje wszczęta odpowiednia procedura.

 1. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 2. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 3. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy(za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice).
 4. Za zniszczone lub zgubione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności( telefonów komórkowych, zabawek elektronicznych itp rzeczy).
 5. W przypadku , gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy rodzice nie przestrzegają regulaminu świetlicy, dziecko nie będzie objęte opieką świetlicową.
Leave a reply