Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022


Podstawa prawna

Zasady przyjęć do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.),
 • Zarządzenia Nr EK.0050.010.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 25 stycznia 2021 r.
  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 • Uchwały Nr 303/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć do klasy I

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszeniarodziców;
 • na wniosekrodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie druku – „Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej”.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
  i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń(art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice kandydata wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”.
 • Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską
  w Kłobucku w Uchwale Nr 303/XXXI/2017 z dnia 16 maja 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów:
Nazwa KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck5Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola położonych
w obwodzie szkoły
2Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki
 • Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowania rekrutacyjne

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej
od 01.03.2021 r.
do 31.03.2021 r.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowychod 01.03.2021 r.
do 31.03.2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
06.04.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
od 06.04.2021 r. do 13.04.2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły podstawowej
14.04.2021r.
Termin postępowania uzupełniającegood 08.06.2021 r.
do 14.06.2021 r.

Procedura odwoławcza

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.

 • Wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną dotyczącą odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 • Złożyć do sądu administracyjnego skargę na decyzję dyrektora szkoły.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.


Herb i informacje ze strony: https://www.gminaklobuck.pl/